Privacy Policy Cavel Design

De besloten vennootschap E-Comm Trade B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7775 PB) Lutten, aan het adres Zwarte Dijk 34 f, met Cavel Design als handelsnaam (hierna: E-comm Trade B.V.) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Verwerking op basis van de grondslag “Uitvoering overeenkomst” en/of “Wettelijke verplichting”

Grondslag voor verwerking – “Uitvoering overeenkomst”

E-comm Trade houdt zich bezig met het vermarkten van meubels en aanverwante artikelen, en wel via haar webshop alsook via een fysieke winkel c.q. showroom. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Ook de opgave van informatie door de klant, met de wens om – indien mogelijk – tot een overeenkomst te komen, kan onder dit proces worden geschaard.

Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor E-Comm Trade B.V. noodzakelijk gegevens te verwerken. Dit geschiedt op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst”

Deze gegevens die daarbij worden verwerkt, kunnen betrekking hebben op orders en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gegevens als:

 • NAW-gegevens;
 • Bezorgadressen;
 • E-mailadressen;
 • Telefoonnummers;
 • Bankrekeningnummers en betaalgegevens;
 • Andere gegevens die van doen hebben met het aangaan of afwikkelen van een overeenkomst, en die actief door de klant worden verstrekt.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste relatie en/of contactinformatie, waardoor het voor E-Comm Trade B.V. niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen en/of de klant van de juiste informatie te kunnen voorzien.

Grondslag voor verwerking – “Wettelijke verplichting”

Daarbij is het voor E-Comm Trade B.V. op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht noodzakelijk om de gegevens die tot de basisadministratie horen (waaronder gegevens m.b.t. de debiteuren- en crediteurenadministratie) gedurende 7 jaren op te slaan en te bewaren. Slechts door verwerking van bovengenoemde gegevens acht E-Comm Trade B.V. zich in staat aan de fiscale verplichting te voldoen.

T.a.v. de beide hierboven genoemde grondslagen verkrijgt E-Comm Trade B.V. deze gegevens tijdens of t.b.v. een contactmoment met een (potentiële) klant, dit al dan niet via een feitelijk bezoek aan de showroom van E-comm Trade B.V, de webshop, telefonisch contact, of andersoortige (e-mail)correspondentie met E-Comm Trade B.V. en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door E-Comm Trade B.V. worden verwerkt.

Verwerking op basis van de grondslag “Toestemming”

Marketinguitingen
Met betrekking tot marketingactiviteiten kunnen door E-Comm Trade B.V. diverse partijen en/of programma’s worden ingezet ten behoeve van bijvoorbeeld de verspreiding van marketinguitingen. Ook via deze programma’s en partijen worden gegevens verwerkt, waarbij er sprake kan zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor E-Comm Trade B.V. niet haalbaar om bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies en analyseprogramma’s
Ten behoeve van marketingdoeleinden kan E-Comm Trade B.V. daarbij gebruik maken van (de plaatsing van) cookies en programma’s voor de analyse van de verkregen (cookie)data. Hiermee wordt het voor E-Comm Trade B.V. mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met analyseprogramma’s is het mogelijk om informatie te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Informatie met betrekking tot de cookies die door (of in opdracht van) E-Comm Trade B.V. worden geplaatst en/of worden geanalyseerd, en de gegevens die daardoor vervolgens al dan niet worden verwerkt, vindt u onderaan deze privacyverklaring terug.

Ook hierbij geldt: voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door E-Comm Trade B.V. bewaard

Ingevolge de fiscale wetgeving is E-Comm Trade B.V. verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij E-comm Trade bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. E-comm Trade acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van E-comm Trade of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van analyseprogramma’s worden uiterlijk 50 maanden na registratie verwijderd. E-Comm Trade B.V. stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Onderaan deze privacyverklaring is een overzicht te vinden van de gebruikte en geplaatste cookies samen met de bewaartermijn per cookie.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 6 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt E-Comm Trade B.V. de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is E-Comm Trade B.V. ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de dienstverlening
Door E-Comm Trade B.V. kan, ten behoeve van de dienstverlening, gebruik gemaakt worden van derden ten behoeve van bijvoorbeeld verzending c.q. bezorging van orders.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van E-Comm Trade B.V. Met deze partijen gaat E-Comm Trade B.V. waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Door E-comm Trade wordt verder ook gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van administratiesoftware en een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt E-comm Trade daarbij gebruik van programma’s zoals een mailprogramma en ordermanagementsystemen ten behoeve van de interne en externe correspondentie en orderafhandeling.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van E-Comm Trade B.V. Met deze partijen gaat E-Comm Trade B.V. waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. marketingactiviteiten
Zoals eerder beschreven kunnen door E-Comm Trade B.V. bedrijven en/of cookies en/of programma’s worden ingezet en behoeve van marketingactiviteiten.

Door deze partijen kan reeds verzamelde data en/of data die wordt verkregen, na gebruik worden ingezet ten behoeve van onder meer marktonderzoek, verbetering van website / productassortiment en dienstverlening. Met deze partijen gaat E-Comm Trade B.V. waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van E-Comm Trade B.V. worden er verder geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval E-Comm Trade B.V. hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Delen van gegevens met partijen buiten de EU

Voor het gebruik van programma’s / partijen buiten de EU wordt door E-Comm Trade B.V. advies ingewonnen bij derden, zoals bijv haar accountant of haar internetmarketingbureau. Indien daaruit het advies volgt om de gegevens te laten verwerken door een partij buiten de EU dan zal met die partij een specifieke verwerkersovereenkomst worden aangegaan.

Beveiliging van gegevens

E-Comm Trade B.V. draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de website en wordt er waar nodig gebruik gemaakt van een firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met E-Comm Trade B.V.. verbonden zijn. E-Comm Trade B.V. kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot E-Comm Trade B.V. wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

 • Per e-mail: info@luxepoxytafels.nl
 • Post : E-comm Trade B.V., Zwarte Dijk 34 f, 7775 PB Lutten

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die E-Comm Trade B.V. van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die E-Comm Trade B.V. van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient E-Comm Trade B.V. zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. E-Comm Trade B.V. ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek vanuit u – wel verwijderd uit de systemen van E-Comm Trade B.V.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat E-Comm Trade B.V. uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met E-Comm Trade B.V. op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die E-Comm Trade B.V. van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens daarmee bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

E-Comm Trade B.V. hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover bij E-Comm Trade B.V. een officiële klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. E-Comm Trade B.V. adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u op pagina 4 van dit document.

Extra Algemene Voorwaarden Maatwerk Producten

 • Levertijd 8-14 weken na bestellen/aanbetalen. Dit kan met maximaal 8 weken verlengd worden door omstandigheden buiten machte van Cavel Design (bijv. vertragingen tijdens verscheping of douane formaliteiten)
 • Bij akkoord word 50% aanbetaald. Resterende 50% dient uiterlijk bij levering voldaan te worden.
 • Zodra 50% aanbetaald is word productie direct in gang gezet door Cavel Design. Bij annulering door de consument zal de aanbetaling niet gecrediteerd worden i.v.m. gemaakte productie en onkosten.
 • Annulering van de bestelling na het akkoord gaan van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk en/of per email door de consument aangegeven worden.
 • Eindlevering zal op afspraak plaatsvinden zonder extra kosten voor de consument. Consument is zelf verantwoordelijk om de juiste contact gegevens bij bestellen in te vullen waarop contact opgenomen kan worden om de afleverafspraak te overleggen.
 • Eventuele wijzigingen kunnen binnen 24 uur na aanbetaling gedaan worden. De daarbij komende eventuele meer prijs zal opvolgend binnen 48 uur voldaan worden door de consument.